KOLEKSI SUMBER RUJUKAN

Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada bahan-bahan yang tersenarai di bawah :

- Zulkifli Hanafi. (2000). Reka Bentuk Rumah Kolonial Di Malaysia. Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia . (KPP 720.9595 ZUL)

- Zulkifli Hanafi (1996). Pembinan Bangunan Tradisional Melayu. Kedah: Amber~Solara Publication. (KPP 721 ZUL)

- Zulkifli Hanafi. (1996). Alat-alat Pertukangan Tradisional Melayu. Kedah: Amber~Solara Publication. (KPP721 ZUL)

- Mohamad Tajudin Mohamad Rasdi . (Eds.) . (1997). Mubin Sheppard : volume 1 . Kuala Lumpur: Badan Warisan Malaysia . (KPP 720.9595 MUB)

- Abdul Majid Ismail . (1994). Manual Perumahan dan Bangunan Tropika: bahagian pertama: Reka Bentuk berteraskan Iklim. (Koenighberger,. Trans.) Penang:
  Penerbit Universiti Sains Malaysia (KPP720247 MAN)

- Gibbs, Philip. (1997). Building A Malay House: Kaedah Pembinaan Rumah Melayu. Singapore: Oxford University Press. (KPP728.3089992)

- Meng, Ho Wing. (1994).Straits Chinese Furniture: A Collector’s Guide. Selangor: Times Edition Pte. Ltd. (KPP720247 MAN)

- Loh-Lim, Lin Lee. ( 2004). The Blue Mansion. Penang: L’Plan Sdn Bhd. (KPP 728.809595113)

- Cullen, Gordon.(1996).Sikap Bandar ringkas (Hafizah yaakub, Trans.).Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. (original work published 1992).
  (KPP 711.4 CUL)

- Szokolay. (1994). Manual perumahan dan bangunan tropika: reka bentuk berteraskan iklim. (Abdul Majid Ismail, Trans.). Pulau Pinang: Penerbit Universiti
  Sains Malaysia. (original work published 1973). (KPP 720.47 MAN)

- Abdul Halim Nasir. (1997). Rumah Melayu tradisi. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. (KKM 722.409595 ABD)

- Lim, Jee Yuan. (1997). The Malay house : rediscovering Malaysia's indigenous shelter system. Pulau Pinang: Institut Masyarakat. (KKM 722.409595 LIM)

- Moktar Ismail.(1992) Rumah traditional melayu Melaka. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia. (KKM 722.409595118 MOK)

- Ku Azhar Ku Hassan. (2000). Seni bina bangunan kayu: rekabentuk dan implikasi beban kos penyelengaraan. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains
  Malaysia. (KPP 721.0448 KUA)

- Dewan Bahasa dan Pustaka. (1995). Glosori budaya Malaysia: Seni bina tradisional negeri Sabah. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
  (KKM 720.95952103 GLO)

- Muhammmad Afandi Yahya. (1995). Simbolisme dalam seni bina rumah melayu: Kelantan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. (KKM 721.09595121)

- Abdul Halim Nasir. (1994). Rumah Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. (KKM 722.409595 ABD)

- Mokhtar Ismail. (1992). Rumah tradisional Melayu Melaka. Kuala Lumpur: United Selangor Press Sdn Bhd. (KKM 722.409595116 MOK)

- Yaakub Idrus. (1996). Rumah tradisional Negeri Sembilan: Satu Analisis Seni Bina Melayu. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. (KKM 728.09595117)

- Noriah Mohamed. (Eds.). (2005). Melayu Pulau Pinang: Himpunan kertas kerja Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang. Pulau Pinang:
  Projek Penyelidikan Budaya - Utara, Dewan Budaya, Universiti Sains Malaysia. (Koleksi Kepengarangan PPAPP)

- Koleksi kertas kerja Kolokium Pulau Pinang Ke2: Ke mana hala tuju?. (2006). Pulau Pinang: Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
  (Koleksi Kepengarangan PPAPP)